Is een waterlabel de verantwoordelijkheid van huiseigenaren?

  • 10 February 2023
  • 2 reacties
  • 362 Bekeken

Reputatie 2
  • Moderator
  • 151 reacties

In maart zijn de waterschapsverkiezingen. De waterschappen pleiten voor een verplicht waterlabel voor woningen en gebouwen naar voorbeeld van het huidige energielabel. Dit moet (potentiële) woningbezitters bewust maken van de risico’s van schade en overlast door extreem regen en hoog water in de woonomgeving. Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat onderzoekt de mogelijkheden hiervan, op basis van een adviesrapport over de watersnood (2021) in Limburg.

VEH-Directeur Belangenbehartiging Karsten Klein laat in het Eigen Huis Magazine van februari het volgende weten: “Meer bewustwording van water, waterbeheer en grondwaterstanden is een goede zaak. Zeker nu de effecten van de klimaatverandering tastbaarder worden. Een waterlabel zou de risico’s van overstroming en overmatige regenval niet alleen inschatten maar ook juridiseren. En dat laatste is echt heel onwenselijk.

Wil je je huis verkopen, dan zou je straks een waterparagraaf in het koopcontract moeten opnemen dat beschrijft of je huis wel of geen gevaar loopt. Totaal overbodig, want bij de verkoop van een woning geldt een normale risicoverdeling: de verkoper heeft een mededelingsplicht als er waterproblemen bekend zijn en de koper heeft een onderzoeksplicht. Dus als iemand een woning in bijvoorbeeld de uiterwaarden van een rivier wil kopen of in een gebied met overstromingsrisico zoals in bepaalde delen van Zuid-Limburg, dan moet hij zichzelf daarover informeren. En als het onverhoopt flink misgaat dan kan de overheid vanuit het rampenfonds financieel bijspringen. Ga je met een waterlabel werken in een koopcontract, dan leg je de aansprakelijkheid volledig bij particulieren neer.

De minister gaf aan met ons op te willen trekken in dit dossier. Dat doen wij natuurlijk graag als het gaat om verbeteren van informatie over dit soort risico’s. Maar we hebben wel duidelijk gemaakt dat dit een maatschappelijk probleem is waarvan je de schade niet volledig op de schouders van huiseigenaren moet leggen.”

Een verplicht waterlabel voor woningen en gebouwen is een slecht idee. Het financiële risico is te groot voor particulieren.

Volgen jullie de ontwikkelingen? En wat is jullie standpunt hierin? Deel jullie mening!

 


2 reacties

Reputatie 5
Badge +1

Nieuwleusen, 11 februari 2023.

Geachte VEH-er,

Volgens mij kan de woningeigenaar niet individueel verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gemeentelijk, provinciaal of landelijk beleid met betrekking tot de infrastructuur of de waterhuishouding. Vergunningen om te bouwen e.d. worden door de overheden afgegeven en zijn op basis daarvan verantwoordelijk.

Een waterlabel voor de drinkwater consumptie is wellicht wel relevant.

 

Geert Nap

Hallo,

behalve waterwet etc. heeft de huiseigenaar naast verplichtingen (eigen regenwater zelf afvoeren) ook nog rechten, nl. een perceel waar geen wateroverlast optreedt. Bij de aanleg van woningen en woonwijken dient de gemeente een waterbeheerssysteem te ontwerpen en via een vergunningaanvraag  bij het waterschap te laten beoordelen. Het waterschap geeft, eventueel na aanpassingen, een vergunning aan de gemeente. Aan die vergunning zijn voorwaarden verbonden die moeten borgen dat de woning(en) geen natte voeten krijgen. Water in kruipruimte of water dat optrekt in funderingen veroorzaken op den duur schade aan de woning. Dat wil die vergunning voorkomen. 

Maar nu dient de vergunninghouder de voorwaarden na te leven (onderhoud van het regenwaterafvoersysteem via riolen, drainages en watergangen) en het waterschap dient toezicht en desgewenst dwang tot onderhoud uit te voeren.

Aan dit laatste ontbreekt het in mijn gemeente en mijn waterschap. Vanuit onze belangenvereniging zijn we na jaren van vruchteloos overleg een harde confrontatie op  basis van feiten en beroep op hun verplichtingen aangegaan. Er hebben al vergoedingen door de verzekeringsmaatschappij van de gemeente plaatsgevonden. Een bewoner heeft al in 2012 een rechtszaak aangespannen en gewonnen. Zelf heb ik een kwaliteitsplan ingediend om oude overlast te gaan verhelpen en nieuwe overlast te voorkomen. Er worden n.l. structurele fouten gemaakt door zowel de gemeente als het waterschap. Een ontwerp van een waterbeheersplan kun je eerst op papier wel beoordelen en accepteren. Maar na aanleg moet je controleren of het plan ook de doelen realiseert. Hier is dat aantoonbaar al 70 jaar niet gebeurt. Direct na aanleg  van 7 nieuwe wijken hebben vele bewoners direct wateroverlast ervaren en heeft de gemeente hen afgescheept met als motto “de perceeleigenaar is verantwoordelijk voor zijn eigen waterhuishouding.” Een deskundige hoogleraar verkondigde dat recent nog in de Volkskrant. Na contact met hem gaf hij toe dat het zo simpel niet is en dat de gemeente en waterschap aansprakelijk stellen voor de schade echt wel tot de mogelijkheden behoort en hier met succes is toegepast.

Reageer