VEH moet zich uitspreken tegen windmolens op land

 • 8 April 2019
 • 1 reactie
 • 422 Bekeken

Ik ben een van de initiatiefnemers van het Democratisch Energie Initiatief (deinl.nl)

Daarbij trek ik op met ruim dertig Stichtingen en Verenigingen van bewoners, bij wie de woonomgeving ernstig dreigt te worden aangetast door windmolens.
M.i. is dit een item, dat de VEH ter harte moet gaan. Enerzijds omdat het gaat om een aantasting van de woonomgeving van vele VEH leden, anderzijds omdat de VEH aan de Klimaattafels deelneemt en dus invloed heeft op dit dossier, anderzijds omdat windmolens op land de woningconsument onnodig (op zee is goedkoper) in de portemonnee treft via de energierekening.

Let wel: we hebben ons in februari 2018 met de ruim dertig Stichtingen en Verenigingen met onderstaande informatie aangemeld voor de Klimaattafel Elektriciteit, maar zijn geweigerd door Ed Nijpels, de voorzitter van het Klimaatberaad.

De volgende informatie is hierbij cruciaal:
 1. Onderzoek van ons, gebaseerd op louter gegevens van de overheid, toont aan dat de overheidskosten van windenergie op zee behoorlijk lager zijn dan die voor windenergie op land.
 2. De financiële logica gebiedt dus om windmolens alleen op zee te bouwen.
 3. Ons onderzoek toont ook aan dat de reeds door de overheid gereserveerde gebieden voor windmolens op de Noordzee groot genoeg zijn om de vervanging voor alle geplande landwindmolens uit het Energieakkoord van 2013 te herbergen alsmede de geplande zeewindmolens uit het Energieakkoord 2013, alsmede de ambitie voor wind op zee van het regeerakkoord 2017, alsmede nog driemaal de ambitie voor wind op zee van het regeerakkoord 2017. Er is dus meer dan ruimte genoeg voor alle windmolenplannen op zee en uitwijken naar land is niet nodig.
 4. Het onderzoek wijst ook uit, dat de windmolens op land via de SDE+ regeling worden overgesubsidieerd, d.w.z. dat bovenop de al lucratieve gesubsidieerde rendabele risico-arme projecten nogmaals een oversubsidie wordt verstrekt. Voor de geplande, maar nog niet gebouwde windmolens bedraagt deze oversubsidie 1,5 miljard euro. te betalen door de burger via de energierekening en uit te keren als overwinst aan de energiebedrijven.
 5. Een aparte analyse toont aan dat de ontvangers van de subsidie en oversubsidie van windmolens zijn oververtegenwoordigd aan de Klimaattafel Elektriciteit en op die plaats hun subsidies en oversubsidies veiligstellen ten koste van de burger.
 6. In een gesprek op 19 juni 2018 dat ik had met de voorzitter van de Klimaattafel Elektriciteit, Kees Vendrik, confronteerde ik hem met de oversubsidiëring van de energiebedrijven ten koste van de burger. Hij wilde hier niets aan doen, zelfs wilde hij Minister Wiebes hierover niet inlichten, omdat "men" aan de Klimaattafel had besloten om alles te laten zoals het was. Lees voor "men" hier de energiebedrijven, die 1,5 miljard aan oversubsidie in hun zak steken, te betalen door de burger.
Samenvattend kunnen we dus stellen, dat de woonomgeving van leden van de VEH in vele delen van Nederland dreigt te worden aangetast door windmolens om redenen die haaks staan op het algemeen belang (kosten efficiëntie overheid), maar slechts de belangen van de energiebedrijven dienen.

M.i. zou bovenstaande informatie voldoende moeten zijn voor de VEH om zich uit te spreken tegen wind op land in het belang van haar leden.

Ik voeg de volgende bijlagen bij, die de volledige en waterdichte onderbouwing leveren voor bovenstaande bevindingen:
 1. Presentatie van mij aan Kees Vendrik op 19 juni + samenstelling Klimaattafel Elektriciteit
 2. Rapport "Wind op zee in relatie tot wind op land". (ook deze link)
 3. Rapport "3,1 Megaton GRATIS CO2-reductie door overheveling wind op land naar wind op zee" (ook deze link)
 4. Position Paper Democratisch Energie Initiatief Tweede Kamer 3 april 2019

1 reactie

Reputatie 6
Badge
De hele discussie over klimaat en duurzaamheid is inmiddels zo doorspekt met politiek en allerlei belangenverstrengelingen, dat een eigen oordeel vormen op basis van deze warhoop aan informatie nog nauwelijks mogelijk is.
Rest dus alleen nog echte feiten, bewezen techniek, een goede dosis gezond boerenverstand en vooral ieders eigen normen en waarden als leidraad voor meningsvorming.
Van mij mag iedereen met respect voor de leefomgeving en in overleg met die leefomgeving een optimale bijdrage leveren aan het opwekken van echte schone energie.
Alle windmolen initiatieven naar open zee (puur natuur) verbannen lijkt mij een hoogst discutabel.

Ook ik ben lid van VEH, maar vind het absoluut niet nodig dat de VEH zich voor een dergelijk karretje laat spannen.

Reageer