Beantwoord

Privacy woonadres verhurende eigenaar beletsel voor direct contact?

  • 14 January 2024
  • 11 reacties
  • 113 Bekeken

  • Actieve deelnemer
  • 7 reacties

Beste mensen,

binnen 'mijn' VVE van een groot aantal appartementen kunnen eigenaren in de VVE website (eigenlijk van de beheerder) hun contactgegevens afschermen. Dit is doorgaans geen probleem want binnen ons complex kun je natuurlijk gewoon naar de brievenbus lopen om de juiste adressering vast te stellen. Maar voor appartementen die verhuurd zijn is dit natuurlijk niet mogelijk. Dit is nu een probleem omdat er sprake is van overlast door huurders van dat appertement waarvan de beheerder en het bestuur er maar niet in slagen dit op te laten houden. Je zou de houding van hen conflictvermijdend kunnen noemen en nu is het idee van een aantal buren van de overlastgevers om een advocaat naar de appartements eigenaar een brief te laten sturen. (de overlast duurt nu al jaren en alle overlegmogelijkheden lijken uitgeput) Doel is stoppen van de overlast maar ook als een aanklacht tegen het bestuur/beheerder. Eerst een heel 'gevecht' aangaan dat deze doet wat deze volgens het huishoudelijk reglement zou moeten doen zal de overlast nu niet doen ophouden en zeker tweedracht zaaien. Afijn, er zijn argumenten tegen en voor maar de vraag die bij deze kwestie naar voren komt is:

- heeft het bestuur/beheerder het recht om deze NAW gegevens vanuit privacy redenen aan de groep klagers te onthouden?

Dank voor het lezen, ik ben benieuwd naar uw zienswijze,

Nevile Wilder

 

icon

Beste antwoord door N.W 14 January 2024, 16:21

Bekijk origineel

11 reacties

Reputatie 2

Kijk eerst in de splitsingsakte wat daar in is vermeld over verhuur. Een eigenaar van een appartement heeft toestemming nodig om zijn appartement te verhuren. In een dergelijk geval wordt een ondertekende verklaring tussen VvE, Eigenaar en Gebruiker (de huurder) opgesteld waarin de huurder zich conformeert aan de Akte van Splitsing en het Huishoudelijk Reglement.

De Gebruiker (huurder) veroorzaakt nu overlast voor andere eigenaren en het is vervolgens de taak van het bestuur de Gebruiker hierop aan te spreken. Dat blijkt nu niet het geval en verzaakt het bestuur zijn taak. 

Je kan samen met de andere klagende eigenaren een oproep doen tot een ALV met als agendapunt de overlast en zo het bestuur dwingen actie te ondernemen. Vergeet niet: het bestuur is verplicht de opdrachten van de ALV op te volgens en is dienstbaar aan de eigenaren (de ALV) en niet andersom.

Beste,

waar vwb de overlast de verantwoordelijkheden liggen is duidelijk. 

Waar het om gaat is of de bestuurder het recht heeft om door de beheerder afgeschermde NAW gegevens van de eigenaar vanuit privacy redenen niet aan de groep klagers door te geven. 

Argument om de NAW gegevens van het bestuur te verkrijgen is dat verhuurders een wettelijke plicht hebben om overlast te onderzoeken en aan te pakken. Dat is te vinden in artikel 45 van de Woningwet of artikel 51 lid 1 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015. Echter als verhuurder niet op de hoogte wordt gesteld door het bestuur, kan deze niet weten dat er problemen zijn.  En deze zal het ook nooit te weten komen als klagers zich niet rechstreeks tot de verhuurder kunnen wenden.

Nevile

​​

Reputatie 2

Wat ik probeer aan te geven is dat het de taak van het bestuur is om de overlast van de verhuurder aan te pakken. Al dan niet de NAW gegevens krijgen van de verhuurder is dus niet relevant.

Kennelijk ontgaat u de kern van het verhaal,.. namelijk dat de bestuurder niet doet wat er in het huishoudelijk reglement staat. Op de regels blijven hameren heeft dus geen enkele zin.

 

 

 

Reputatie 2

In de laatste alinea van mijn eerste reactie heb ik geschreven dat je in dat geval samen met de andere klagers een oproep tot een ALV kan doen en hierin het bestuur ter verantwoording roepen en vervolgens dwingen tot actie.

De oorspronkelijke vraag:” heeft het bestuur/beheerder het recht om deze NAW gegevens vanuit privacy redenen aan de groep klagers te onthouden?” Vond ik erg interessant. 
 

Onze VvE gebruikt Modelreglement 1992 en daar staat in artikel 42:”het bestuur legt een register aan van eigenaars en gebruikers”. Als een beheerder afgesproken taken van uit bestuur uitvoert, dan kan dit door de beheerder wel geweigerd worden, maar dan voldoet de beheerder niet aan de afgesproken taak. Dan kom je vervolgens in het probleem:”Hoe overtuig je een ander?” (Heb je een ander MR, dan zal je even moeten zoeken bij welk artikel).
 

Verheldert dit iets?

Onze VvE gebruikt Modelreglement 1992 en daar staat in artikel 42:”het bestuur legt een register aan van eigenaars en gebruikers”. Als een beheerder afgesproken taken van uit bestuur uitvoert, dan kan dit door de beheerder wel geweigerd worden, maar dan voldoet de beheerder niet aan de afgesproken taak. Dan kom je vervolgens in het probleem:”Hoe overtuig je een ander?” (Heb je een ander MR, dan zal je even moeten zoeken bij welk artikel).


Beste G.C.K,

Dank voor uw reactie. Sinds ik mijn vraag stelde zijn een aantal zaken duidelijk geworden:

 - Ook onze VvE gebruikt Modelreglement 1992.
 - Ten tijde van mijn vraag was niet duidelijk wie het register, genoemd in artikel 42, beheerde. Uiteindelijk is gebleken dat a) de oude beheerder dit niet beheerde en dat van deze beheerder in maart 2024 afscheid is genomen. b) In de overeenkomst met de nieuwe beheerder staan de overeengekomen taken. En hieruit blijkt niet dat deze beheerder bestuurszaken uitvoert. Maar alleen faciliteert bij de uitvoer ervan. Dus zorgt voor vergaderruimtes, notulen opstelt etc etc.

De vraag dient dus aan het bestuur gericht te worden zo concludeer ik. Het bestuur reageert hier echter niet op. V.w.b betreft de vraag ”Hoe overtuig je een ander?”... geldt dus dat deze vraag er niet meer toe doet en daarom lopen er sindsdien tegen het VvE bestuur meerdere zaken. 

Bewoners van de opgang die de overlast zoals in deze draad omschreven ervaren hebben een WhatsApp groep in het leven geroepen en registreren overlast waarop vervolgens zo goed mogelijk opvolging wordt gegeven. En waarover per kwartaal een zwartboek wordt opgesteld. Omdat er door eigenaren structureel overlast van de huurders wordt ervaren zijn eigenaren over gegaan tot het indienen van (aan)klachten bij de Politie. Het idee is dat eind dit jaar het bestuur tijdens een ALV, eventueel met behulp van een jurist, gedwongen gaat worden de adres gegevens van de eigenaar over te geven en zich zoals omschreven in het MR en het huishoudelijk reglement t.a.v. eigenaar gaat opstellen. Desnoods zal er een BLV worden uitgeschreven. 

Bij een ander traject (niet genoemd in deze community) waarin kortgezegd het bestuur tegen het huishoudelijk reglement in, de tijdelijke verhuur van de woning van de penningmeester aan een filmbedrijf heeft toe gestaan. Zonder hiervoor een stemming uit te schrijven. Hebben klagers/eigenaren een VvE jurist in de armen genomen en een officiele klacht bij het VvE bestuur over haar handelswijze ingediend. Vanwege het zwaarwegende karakter, onze VvE bestaat uit meer dan 250 woningen en voorkomen moet worden dat de leefbaarheid achteruit gaat omdat huurders op geen enkele manier door de VvE ter verantwoording kunnen worden geroepen. Zijn eigenaren bereid het VvE bestuur voor de rechter te dagen.

Tot zover, nogmaals dank.

Nev
 

Een duidelijk verhaal over vele trieste gebeurtenissen. Dat meerdere leden de koppen bij elkaar gestoken hebben is te prijzen, zo sta je niet alleen. Het lijkt mij goed om na te gaan hoeveel leden er nodig zijn om een rechtszaak tegen het bestuur te beginnen. Ik vermoed dat ergens beschreven is wat het minimum aantal leden moet zijn om een rechtszaak te beginnen. Teneinde te voorkomen dat een enkele querulant steun zoekt bij de rechter.
 

Het lijkt mij ook nuttig om te beoordelen of je tegen een enkel bestuurslid gaat procederen of tegen het bestuur. Degene(n) tegen wie geprocedeerd wordt, loopt een fors risico op “sociale beschadiging”.
 

En dat kom ik op een andere vraag. Stel je voor dat je het voor elkaar krijgt, dat je wel in het register mag kijken (de rechter spreekt dit uit), wat moet er dan nog gebeuren om tot een prettige woonomgeving te komen. Want juist dit laatste wil je toch bereiken en hoe ga je dit doen?

Sterkte. 

Reputatie 7
Badge +2

De gegevens van de eigenaar zijn toch via het Kadaster op te vragen?

Daar dan een aangetekende brief naar sturen.
Dat de eigenaar er zelf niet woont doet er volgens mij niets aan af dat je er dan van uit mag gaan dat de eigenaar de brief wel ontvangt.

Of mis ik hier iets?

Overigens zou ik verwachten - ik ben geen export - dat de VVE geen plicht tov andere heeft om NAW gegevens te verstrekken. Als ze die al hebben dan zijn die voor een andere reden verkregen en kunnen niet zondermeer verstrekt worden voor ander gebruik.

Anne.

Beste Anne,

natuurlijk kan je bij het kadaster deeigenaar vinden van een onroerend goed. In deze trieste situatie gaat het niet om de eigenaar, maar om de bewoner. Een eigenaar kan immers de woning verhuurd hebben. In zo’n situatie heb je vaak te maken met met een VvE en de daaraan gekoppelde rechtsregels, zoals Modelreglement (en die heb je weer in meerdere versies). Ik kan me voorstellen dat je makkelijk iets mist, als je op dit onderwerp nog niet goed bent ingespeeld. Het gaat mij te ver om diep op deze zaak in te gaan. 

Reputatie 7
Badge +2

Volgens mij blijft de eigenaar altijd verantwoordelijk?
Dus die kun je daar zeker wel op aanspreken, ook al veroorzaken zij zelf de overlast niet.

Sterker nog, ik zou juist denken dat je de eigenaar hierop moet aanspreken,
aangezien er met de huurder blijkbaar niet veel verder is gekomen.

Eigenaar kan uiteindelijk het huur contract met de huurder opzeggen.

Zijn altijd heel vervelende situaties.

Anne.

Reageer