Eigen woning als onderdeel van je pensioenvoorziening: gevolgen uitspraak Hoge Raad over Vermogensbelasting box 3

  • 6 February 2022
  • 1 reactie
  • 329 Bekeken

Reputatie 1

Mijn eigen woning is onderdeel van mijn pensioenvoorziening ( oudedagreserve ). Nu heeft de uitspraak Hoge Raad 14.12.2021 ( ECLI:NL:HR:2021:1963 ) verstrekkende rechtsgevolgen op de vermogensbelasting eigen woning in box 3.

Afgelopen vrijdagavond in Nieuwsuur uitzending NPO2 te zien was de nieuwe staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst Marnix van Rij over de gevolgen van de uitspraak HR vermogensheffing. Door de uitspraak is de wet vermogensbelasting direct buiten spel gezet. De rechtsgevolgen hiervan zijn, dat de Belastingdienst er geen vermogensheffing kan opleggen. Evenzo heeft de Belastingdienst alle 200.000 bezwaarschriften op opgelegde vermogensbelastingen 2017-2020 gegrond verklaard, daar zij binnen 6 weken na uitspraak HR een besluit moeten nemen en bekend maken. Afwikkeling binnen 6 maanden. Voor allen die in een vergelijkbare situatie hebben gezeten, kunnen juridisch geen bezwaar meer maken, maar wel een verzoek tot ambtshalve vermindering indienen.

Vanaf 01.01.2025 wordt door de Belastingdienst wel rekening gehouden met het werkelijk behaalde rendement op vermogen, dit moet dan ook ingevoerd zijn in hun computersystemen. Dit is een hele opgave, gezien de huidige problemen bij de Belastingdienst. Omdat de Belastingdienst wel belasting wil heffen op vermogen moet dit via noodwetgeving geregeld worden tot 2025.

Mijn eigen woning ( deel pensioenvoorziening ) wordt belast in box 1: de eigenwoningregeling - eigenwoningforfait - aftrekpost wegens geen/geringe eigenwoningschuld

De fiscus beschouwt een eigen woning als  vermogen dat inkomsten oplevert in de vorm van gratis of goedkoop wonen. WOZ-waarde toestandsdatum 01.01.2022 of peildatum 01.01.2021. Daarom moet er een bedrag bij het inkomen worden opgeteld: het eigenwoningforfait. Eveneens wordt de aftrekpost wegens geen/geringe eigenwoningschuld ( Wet Hillen ) vanaf 2019 afgebouwd, hierdoor wordt het vermogen in je eigen huis ( eventuele pensioenvoorziening ) zwaarder belast in box 1.

Heeft de uitspraak HR nu ook rechtsgevolgen voor het eigenwoningforfait?

Volgens mij wel, omdat de WOZ-waarde eigen woning wordt vastgesteld door de gemeente per peildatum 01.01.2021 indien geen wijzigingen hebben plaats gevonden aan woning/perceel, anders wordt de toestandsdatum 01.01.2022 gehanteerd. Omdat de krapte op de oververhitte woningmarkt de koopsom hoger is dan de vraagprijs ( onderzoek stelde dit vast dat meer dan de helft overbiedingen plaats vinden, de overheid wil dit aanbanden leggen ).

Dus de waarde bepaling WOZ-waarde van mijn woning is gezien de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in mijn wijk zijn met meer dan 20% gestegen t.o.v. vorig jaar WOZ-beschikkingen. Zie waardeloket:  https://www.wozwaardeloket.nl/

Dus zal ook de WOZ-waarde in mijn WOZ-beschikking 2022 meer dan 20% stijgen.

Voor bepaling eigenwoningforfait en aftrekpost geen/geringe eigenwoningschuld dient volgens mij: WOZ-waarde minus kosten financiering eigenaar om zijn woning in goede staat te houden of energiezuiniger-energieneutraal te maken. Evenzo aardgasloos maken woning om de doelstellingen van de klimaatafspraken van Nederland te halen. Klimaatbestendiger maken woning en tuin gezien het extremere weer, met name regenwateroverlast: overstromingen in Limburg/België/Duitsland vorig jaar. Nieuwe inventarisatie risicogebieden en zorgen voldoende hemelwateropslag (WOZ-waarde drukkende factor). Voorzieningen treffen in je eigen tuin/woning doen door afkoppelen hemelwaterafvoer van riool. Overschot waterberging in de grond laten infilteren, zodat het grondwaterpeil op niveau blijft i.v.m. bodemdaling door inklinking ( oxidatie veenlagen ).


This topic has been closed for comments

1 reactie

Reputatie 2

@Dre2021 Volgens richtlijnen topic vanwege dubbele onderwerp gesloten. Vraag wordt reeds door jou gesteld in https://veh-nl.insided.com/overig-20/standpunt-veh-over-woning-in-box-3-en-de-uitspraak-hoge-raad-14-12-2021-geen-vermogensheffing-totdat-noodwetregeling-is-aangenomen-1093 en is daar reeds ook beantwoord door collega Alexander. Groet, Stephanie